Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 

Wij of ons
De entiteit die via de reseller portal producten en/of diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie afnemer ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten, namelijk DSD Europe B.V. of diens rechtsopvolger(s) en partner Licentie Software / ViVa Computers;

 

Afnemer
De natuurlijke of rechtspersoon met wie wij de overeenkomst sluiten of willen sluiten, of voor wie wij een aanbieding doen of een levering of prestatie verrichten, alsmede diens rechtsopvolger(s).

 

Partij
Iedere partij bij de overeenkomst;

 

Reseller portal
Onze webbased portaal waar afnemer via zijn account producten bestelt: www.dsdeurope. nl/.de/.fr/.com

 

Product
Ieder op grond van de overeenkomst door ons aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen software- licenties en programmatuur.

 

Dienst
Iedere op grond van de overeenkomst door ons te verrichten werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor afnemer;

 

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden.

 

Overeenkomst
De overeenkomst tussen ons en afnemer die bestaat uit het formulier, de voorwaarden en/of enige andere conform de voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

 

Formulier
Elektronisch document waarin een nadere specificatie van het product/dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor het product/dienst wordt geplaatst of waarmee het product/dienst wordt gereserveerd of besteld;

 

Digitale voorraad
Elektronische map waarin de aankopen van afnemer geleverd worden. Afnemer kan daarna de aankopen activeren, waarna hij een licentiecertificaat ontvangt waarmee het product kan worden gedownload.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen ons en afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. Niettegenstaande de toepasselijkheid van onze gebruiksvoorwaarden, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de reseller portal, advertenties of enige andere uiting door ons en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden. In de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen bepalingen staan die afwijken van de bepalingen in deze voorwaarden. In die gevallen zijn de bepalingen in de overeenkomst van toepassing.

2. Al onze aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten en overige informatie op de website - zijn vrijblijvend, indicatief en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

 

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

1. Bestellingen die met het log- in account van afnemer worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door afnemer en zijn bindend.

2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.

3. De overeenkomst komt tot stand door onze bevestiging van de bestelling van afnemer, of door onze aanvang van de uitvoering van de bestelling. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via het formulier, per e-mail , via de website of per sms dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij afnemer daartegen binnen drie werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch bezwaar maakt.

4. Iedere communicatie tussen ons en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de overeenkomst en/of de voorwaarden en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door ons opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de email box van afnemer, komt dit voor risico van afnemer.

5. Wij hebben het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. vooruitbetaling, of andere zekerheidsstelling, en kunnen zonder opgave van redenen een bestelling van afnemer weigeren.

6. Zolang wij geen kredietlimiet aan afnemer hebben gegeven wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur of middels een online betaalmethode zoals door ons beschikbaar is gesteld, geleverd.

 

Artikel 4 – Levering en Levertijd

1. Wij zullen de zaken van elke verkoopovereenkomst aan afnemer leveren vanuit ons (digitale) magazijn. Ongeacht het bepaalde in artikel 8, zijn de goederen vanaf levering voor rekening en risico van afnemer. Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige levering te beschouwen. Kosten voor de verzending van deelleveringen zijn voor ons. Afnemer verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de order iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Indien producten niet afleverbaar blijken te zijn kunnen de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of opslagkosten, in rekening gebracht worden bij de afnemer. Op de betaling van deze kosten zijn artikelen 7.4 en 7.8 van toepassing.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van afnemer, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

3. Indien de noodzaak bestaat dat de afnemer zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de afnemer ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken tot onze beschikking staan of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting van de overeenkomst en het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4. Digitale leveringen zullen naar het geregistreerde e-mailadres van de afnemer verstuurd worden of worden geplaatst in de digitale voorraad van afnemer in de reseller portal.

5. Alle door ons genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die ons bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent overmacht.

6. Overschrijding van de door ons opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

7. Annulering van orders kan alleen na onze schriftelijke of elektronische bevestiging. In geval van annulering hebben wij het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten/diensten in rekening te brengen; dit laat ons recht om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

 

Artikel 5 - Reclames

1. Afnemer is verplicht, nadat afnemer zich ervan heeft vergewist dat het geleverde product het juiste is, de producten direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Alle reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

2. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame of voor ontbinding van de overeenkomst.

4. Enkel producten die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden. Afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de producten die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing door ons zijn de kosten voor retourzending ten laste van afnemer en hebben wij het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde producten in rekening te brengen.

5. Uitsluiting van reclame is sowieso mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;

f. computersoftware, waaronder ook licenties en licentiecontracten die op naam van afnemer of diens afnemer zijn gesteld.

 

Artikel 6 - Garantie

1. De garantie met betrekking tot de door ons geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

2. Afnemer heeft jegens ons enkel recht op garantie indien en voor zover aan ons nog garantie wordt verstrekt door onze toeleverancier of de fabrikant.

3. Iedere garantieverplichting vervalt indien afnemer zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde goed verricht of laat verrichten, of bij beschadiging(en) die niet het gevolg is van normaal gebruik.

 

Artikel 7– Prijzen en betaling

1. Afnemer betaalt voor de door afnemer via de reseller portal bestelde producten of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het formulier of elders op de reseller portal door ons aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 7.7.

2. Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, andere overheidsheffingen en verzendkosten. De op de reseller portal en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

3. De prijs die vermeld is op het formulier is bindend, tenzij er tussen het moment van bestelling en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde producten verhogen. In dat geval zijn wij gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien afnemer heeft gekozen voor betaling tegen factuur en wij die mogelijkheid bieden, dient afnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 dagen na poststempel door afnemers in de Benelux en binnen 5 dagen na poststempel voor afnemers in andere landen, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

5. Reclames over facturen dienen schriftelijk of elektronisch binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

7. Al hetgeen afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

8. In geval van te late betaling hebben wij het recht: (1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door ons is ontvangen, vermeerderd met een opslag van 1% op maandbasis, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend en (2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die wij en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand,proceskosten en buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €175,- inclusief btw, of indien dit hoger is, een minimum van 15% van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronische orderbevestiging.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan afnemer geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle bedragen die afnemer aan ons verschuldigd is zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

2. Afnemer is verplicht de geleverde producten waarvan het eigendom bij ons berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade,gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door afnemer van de producten of diensten.

2. Onverminderd hetgeen in de overeenkomst is bepaald, is onze aansprakelijkheid voor directe schade jegens afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ons betaalde factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 vrijwaart afnemer ons voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of lopende rentevergoedingen, verband houdende met de overeenkomst, producten en/of diensten.

4. Eventuele aanspraken dient afnemer binnen 8 werkdagen na levering van de producten bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

5. De artikelen 9.1 en 9.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze opdrachtnemers of onze werknemers.

 

Artikel 10- Verzuim en ontbinding

1. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

a. afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

b. wij goede gronden hebben te vrezen dat afnemer in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

c. afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;

d. afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. afnemer een natuurlijke persoon is en overlijdt.

2. Wij zijn in de gevallen genoemd in artikel 10.1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan afnemer en/of;

b. enig door afnemer aan ons verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of;

c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

Artikel 11 - Overmacht

1. Een partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de wederpartij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op onze aanbiedingen en op deze voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Voor  zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

Artikel 13- Diverse bepalingen

1. De bepalingen in deze voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen, komen in de plaats van alle eerder door ons gemaakte afspraken of uitlatingen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.

2. Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst zelf bepalen of en hoe wij derden inschakelen.

3. Wij mogen rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en daarover zullen wij afnemer informeren. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

4. Mocht enige bepaling in deze voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling[en] en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


Afdrukken   E-mailadres

INFORMATIE

Licentie Software.com streeft ernaar om U de meest uiteenlopende licenties aan te bieden tegen scherpe prijzen. Dit zijn zowel zakelijke als persoonlijke licenties dus voor elk wat wils.

img

VOLG ONS

BETAAL MIDDELEN

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen